KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz şirketimiz tarafından iş amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve KVKK nun ve diğer ilgili mevzuatın izin verdiği kapsamda ve şirketimize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.vurallarbranda.com.tr adresinden ulaşılabileceği gibi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ait https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search internet adresine şirketimizin belirleyici adının yazılması durumunda, işlenen kişisel veriler, işlenme amacı, saklanma süresi vs.gibi tüm bilgiler detaylı olarak görülebilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Kişisel verilerin işlenme şekli ve hukuki sebepleri

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, çalışanlarımızla, iş yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerle aramızdaki ticari ilişki kapsamında mevzuattan kaynaklanan nedenlerle talep ettiğimiz veya bize fiziksel veya elektronik ortamda iletilen veya kamera veya navigasyon cihazı, sinyal iletici cihazlar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak şirketimize ulaştırılan kişisel verileri topluyoruz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

 • Mal alım veya satım teklifi oluşturulması,
 • Mal alım veya satım sözleşmesi hazırlanması,
 • Kurulan/kurulacak ticari ilişki kapsamında iletişim sağlanması,
 • Mali yükümlülüklere istinaden fatura/irsaliye kesilmesi,
 • Kıymetli evrak düzenlenmesi, düzenlenen kıymetli evrakların alınması,
 • Çalışanlarla iş akdi kurulması,
 • Ön muhasebe, muhasebe işlemlerinin yapılması ve diğer mali kayıtların ikmali,
 • Ödeme yapılması ve ödeme alınması işlemlerinin sağlanması
 • Mal teslim edilmesi, mal teslim alınması, sevk ve nakledilmesi, konum gibi hususlarla ilgili her tür yolla iletişim kurulması ve kaydedilmesi,
 • Kurulacak sözleşmelerin ifa yerinin tesbiti,
 • Tedarikçi, iş ve çözüm ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 • Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, Hizmetlerin sağlanması kapsamında müşteri kartı oluşturulması,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim kanallarının yönetimi,
 • Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere Türk mevzuatının izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler, savcılık makamları, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, özel hukuk tüzel kişileri, mal teslimini sağlayacak nakliye firmaları, bankalar, hukuki ilişki ve ihtilaflar kapsamı ile sınırlı olmak üzere avukatlarımız ile, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini isteme ve ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişi olarak aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak kişisel veilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.vurallarbranda.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimize iletebilir ya da Bozburun Mah. 7045 Sok. No:26/1 Merkezefendi/DENİZLİ adresine bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir, ya da info@vurallarbranda.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

Kişisel veriler Anayasal ve yasal olarak güvence altına alınmış haklardan olup, şirketimiz Vurallar Branda'nın da özel önem verdiği hususlardandır.

Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gereği olarak işbu doküman hazırlanmıştır. Şirketimizce, işbu politika ve mevzuat çerçevesinde Kişisel veriler işlenmekte ve korunmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Kişisel verileriniz, hukuka ve mevzuattaki ilkelere uygun olarak, dürüstlük kuralları çerçevesinde ve işlenmesini gerekli kılan amaç ve sürelerle sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, - Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı, - Kanunlarda açıkça öngörülmesi, - Fiili imkânsızlık karşısında ilgilinin açık rızasının alınamaması, - Sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan ilgili olması, işin doğal icaplarının gerektirmesi, - Şirketimizin hukuki yükümlülüğünden kaynaklanması, - Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından kişisel verisinin alenileştirilmiş olması - Şirketimizin yasal hakları ve haklı menfaatleri gereği kişisel verinin işlenmesinin gerekliliği sebepleriyle işlenecektir. İşin niteliği ve gerekliliği haliyle sınırlı olarak işlenebilecek olan "ceza mahkumiyeti" ve "sağlık bilgisi" dışındaki hiçbir "özel nitelikli kişisel veri" şirketimizce işlenmemektedir.

İşlenen kişisel verilere dair kişisel veri envanteri; VERBİS sistemine şirketimiz tarafından bildirilmiş olup, işlenen kişisel veriler aşağıda da gösterilmiştir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kanun'un ve ilgili mevzuatın öngördüğü ilkeler ve sınırlar çerçevesinde, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle ilgili kişinin kişisel verileri üçüncü kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mahkemelere ve savcılıklara aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz hiçbir şekilde yurtdışına ve ilgisiz 3.kişilere aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMACI, SAKLANMASI, İMHASI VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresinde şirketimizin isminin yazılarak güvenlik doğrulamasından geçildiğinde; kategorik olarak, işlenme amaç ve saklanma süreleri dahil olmak üzere ve ayrıntısıyla görülebilmektedir.

İşlenen kişisel verilerin hangileri olduğunun bilinmesi Kanun'un en önemli amacı olmakla, işlenen verilerin kategorizasyonu bu politikada ayrıca gösterilmektedir. Buna göre;

Kimlik Bilgisi: nüfus cüzdanı veya yeni tip kimlik belgesi veya ehliyet veya pasaport veya evlilik cüzdanı gibi, kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı bulunduğu resmî belgeler belgeler ile vergi numarası, SGK sicil numarası, taşıt plakası v.b. bilgiler
İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası
Konum (lokasyon) Verisi: İşyerimize ulaşım sağlayacak veya işyerimizden nakliye yapacak araçlara ilişkin konum bilgisi
Müşteri Bilgisi: Ticari faaliyetlerimize ilişkin olarak ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakınları Bilgisi: kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi: Şirketimizle iş yapan müşterilerin şirketimizle yaptığı işlere ilişkin kayıtlar ve müşterinin ürün ve mallarla ilgili olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Şirkete ait yerlere giriş, şirkete ait yerlerin içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, güvenlik kademesi kayıtları, görüşme kayıtları, ziyaret bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgisi: Şirketimize ait faaliyetlerin yürütülmesi esnasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları)
Risk Yönetimi Bilgisi: Ticari, teknik, iş güvenliği, fiziki güvenlik ve idari riskleri asgariye indirebilmek için hukuka uygun, meşru, ticari örf adetler ile mevzuatın öngördüğü dürüstlük kuralarına uygun şekilde işlenilen kişisel veriler
Finansal Bilgi: Şirketimizin içine girdiği hukuki ilişki çerçevesinde oluşturulan ve ticari faaliyetlerinin yapılmasına veya yapılmamasına yön veren her türlü finansal risk değerlendirmesine dair bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Özlük Bilgisi: Şirket çalışanlarının özlük haklarına ilişkin bilgiler ile bunların tesbitine ve korunmasına dair her türlü kişisel veri, bordro, sgk kayıtları, vb.
Çalışan Adayı Bilgisi: Şirketimizde çalışma başvurusu yapan kişilere dair kişisel veriler
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin sadece iş ilişkisinin gereklilikleri doğrultusunda ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve sağlık bilgileri (özel nitelikli başka hiçbir kişisel veri şirketimizce işlenmemektedir)
Pazarlama Bilgisi: Ürün ve mallarımızın piyasa sürümleri, müşteri taleplerinin yoğunluk ve derecesi, müşterilerin ürün tip ve modellerine yönelik alım-satım eğilimlerine dair kişisel veriler ve bu verilerin işlenmesi sonucu oluşturulan istatistiki raporlar
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Görsel İşitsel Veri: Şirketimizle herhangi bir ilişki içine girmiş kişilere ait fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi: Şirketimizin mali-hukuki-cezai yükümlülükleri çerçevesinde iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler
Hukuki İşlem ve Uyum: Şirket alacak ve haklarının tahsili, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler, adli makamlarla ilişkiler çerçevesinde işlenen veriler
Araç verisi: Plaka bilgisi

5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenenler veya işlendiğini düşünenler, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerinin 3.kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, işlenen verilerine ilişkin gerekliliğin kalkması sebebiyle kişisel verilerinin silinmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi haklara sahip olup, buna ilişkin başvuru formu; şirketimizin www.vurallarbranda.com.tr adresinde yer almaktadır.

1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Bozburun Mah. 7045 Sok. No:26/1 Merkezefendi/DENİZLİ Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/eimza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

3. Şirketimiz ile İlişkiniz

Şirketimizle İlişkiniz : Müşteri: Çalışan: Diğer:
Eski Çalışan: Bayi Çalışanı:

4. Talep Konusu

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz